Vaikuttavan viestijän henkilöbrändi

Toteutan ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n kanssa yhteistyössä ammattiviestijöille suunnatun kyselyn, jonka tarkoitus on tuottaa uusia näkökulmia vaikuttavan henkilöbrändin rakentamiseen sosiaalisessa mediassa. Kysely on suunnattu kaikille ProComin varsinaisille jäsenille kattaen valtaosan viestinnän ammattilaisista Suomessa. Vastaukset kyselyyn kerätään 17.-30.10.2016 välisenä aikana. Kyselytutkimus on osa Aalto-yliopiston Corporate Communication -koulutusohjemassa suorittamaani Pro gradu -tutkielmaa, jonka arvioitu valmistumisaika on maaliskuu 2017.

Henkilöbrändäys on käsitteenä lähtöisin Tom Petersin teoksesta The Brand Called You (1997), mutta ajatuksella brändäämisen ulottamisesta ihmisiin on jo pitkä historia. Vasta viime vuosikymmenen aikana, sosiaalisen median kasvun myötä, henkilöbrändäyksestä on tullut kuuma puheenaihe ja myös tutkijat ovat alkaneet lähestyä aihetta aktiivisemmin. Siinä, missä termi liitettiin aiemmin synonyymiksi puhtaasti itsekkäistä tarkoitusperistä kumpuavalle itsensä markkinoinnille, nykyään sosiaalisen median verkostoissa tapahtuva henkilöbrändäys nähdään yhä useammin toivottavana ja laajemmin potentiaalista lisäarvoa luovana toimintana.

Petersin alkuperäinen sanoma oli, että jokaisella meistä on henkilöbrändi, jota tulisi johtaa tietoisesti ja strategisesti. Tänä päivänä tuo sanoma koskettaa yhä useampaa meistä: kaikki sosiaalisessa mediassa julkaistut sanomiset ja tekemiset – ja myös tekemättä jättämiset – rakentavat mielikuvaa henkilöstä ja muodostavat siten tämän henkilöbrändiä. Suuri kysymys on, kuka tuota henkilöbrändiä rakentaa – oletko sen ohjaksissa itse vai annatko henkilöbrändisi ajelehtia virran vietävänä? Muut ihmiset osallistuvat väistämättä henkilöbrändisi rakentamiseen sosiaalisessa mediassa, joten oletko ajatellut, millaisia rakennuspalikoita heille tarjoat?

Ohjeita henkilöbrändin rakentamiseen löytyy internetistä ja kirjallisuudesta pilvin pimein mutta pääosin aihepiirin oppaat korostavat minä-keskeistä lähestymistapaa. Omassa Pro gradu –tutkimuksessani lähestyn henkilöbrändäystä yleisökeskeisenä toimintana ja yritän selvittää, miten henkilöbrändin vaikuttavuutta voidaan lisätä sitouttamalla sosiaalisen verkoston jäsenet aktiivisiksi brändilähettiläiksi ja suosittelijoiksi. Tutkimukseni perustuu Bourdieun pääomateoriaan (1986), ja siitä Dennhardtin (2012) johtamaan ’social brand value’ -käsitteeseen, jonka soveltuvuutta ei vielä aiemmin ole tutkittu henkilöbrändäyksen kontekstissa. Käsitteen pääsanoma on, että brändin arvo määräytyy sen luoman verkoston ja siinä tapahtuvan vuorovaikutuksen merkityksellisyydestä. Väitänkin, että vaikuttava henkilöbrändi luodaan tuottamalla yleisölle merkityksellistä ja kiinnostavaa sisältöä omaa erityisosaamista hyödyntäen. Viestinnän ammattilaisilla on siten henkilöbrändäyksessä mielestäni etulyöntiasema tarinankerronnan ja sisällöntuotannon asiantuntijoina.

Toivon, että ProComin jäsenet osallistuvat aktiivisesti heille ProComin kanssa lähettämääni kyselyyn. Aion hyödyntää vastauksia myös tiedonkeruun toisessa vaiheessa, jossa tarkastelen lähemmin kyselyssä vaikuttavimmiksi nimettyjen henkilöiden viestintää sosiaalisessa mediassa. Toivon, että tuon tutkimuksellani uusia, mielenkiintoisia näkökulmia vaikuttavan henkilöbrändin rakentamiseen, käytännön vinkkejä unohtamatta. Voit tilata etukäteen yhteenvedon tutkimustuloksista jättämällä sähköpostiosoitteesi alla olevaan kenttään.

Viitteet:

Dennhardt, S. 2012. User-Generated content and its impact on branding. How users and communities create and manage brands in social media. Dissertation University of Innsbruck. ISBN 978-3-658-02350-8 (eBook). Springer Gabler.

Peters, T. 1997. The Brand Called You, Fast Company, 10, 83-90.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s